કુતરો ભસતો સારો અને માણસ હસતો સારો,
કારણ ભસતો કુતરો કરડે નહી અને હસતો માણસ કનડે નહી
તો એક હસતા અને હસાવતા માણસ ને મળવા માટે

 

Designed  & developed by: Pankaj